Korištenje građe u čitaonicama
 
1.       Građa koja je smještena na policama u čitaonici može se koristiti isključivo u čitaonicama. Nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police.
2.       Za građu naručenu iz glavnog spremišta čeka se najduže 60 minuta, iz vanjskog spremišta najduže jedan dan, dok se depozitarni fond vadi jednom tjedno, iznimno po potrebi.
3.       Publikacije koje se koriste duže od jednog dana potrebno je rezervirati u Posudbenom i informacijskom odjelu. Publikacije zadužene za rad u čitaonicama, čuvaju se na policama određenima za to, te se nakon 15 dana korištenja vraćaju u spremišta.
4.       Serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici, kalendari) izdane u Hrvatskoj, kao i  knjige, koje su objavljene do 1900.g. koriste se pod nadzorom djelatnika Knjižnice.
5.       Korisnik dnevno smije iz spremišta zadužiti građu na 5 zadužnica. U iznimnim slučajevima, ako korisnik može dokazati opravdanost svog zahtjeva za većim brojem svezaka, podnosi pismeni zahtjev voditeljici Knjižnice.
6.       Zbirke građe posebne vrste koriste se u prostoru samih zbirki, u prisustvu djelatnika Knjižnice.
 

Posudba knjiga izvan Knjižnice
 
1.       Korisnik naručuje knjige na propisanim obrascima koji moraju biti vlastoručno potpisani. Na obrascu treba navesti potpunu i točnu signaturu i svezak. Prilikom predaje obrazaca za posudbu izvan Knjižnice korisnici su dužni predočiti člansku iskaznicu.
2.       Korisnici mogu istovremeno posuditi najviše 3 sveska beletristike. Stručna literatura posuđuje se izvan Knjižnice samo u iznimnim slučajevima.
3.       Ako korisnik ne podigne naručene knjige u roku od 3 dana one će biti vraćene na spremište.
4.       U posebnim slučajevima, ako za to postoje opravdani razlozi, dužina roka posudbe dogovara se s voditeljicom Knjižnice ili voditeljem Odjela.
5.       Korisnici ne mogu posuđivati građu za druge osobe ili pod tuđim imenom. Iznimno, kod opravdanog razloga (npr. zbog bolesti korisnika) građu može posuditi druga osoba, uz njegovo pisano ovlaštenje i dokaz o spriječenosti.
6.       Knjižničnu građu mogu izdavati samo ovlašteni djelatnici Knjižnice. Građa koja nije inventarizirana i katalogizirana ne daje se na korištenje.
7.       Korisnici ne smiju iznositi građu iz Knjižnice bez evidentiranja posudbe.
 


Ograničenje posudbe izvan Knjižnice
 
1.  Izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeće:
·          građa pristigla putem obveznog primjerka ako knjižnica osim obveznog primjerka nema bar još jedan primjerak,
·          građa iz Zavičajne zbirke Histrica,
·          sve knjige hrvatskih autora, na hrvatskom jeziku, o Hrvatima i o Hrvatskoj izdane u inozemstvu, ako Knjižnica posjeduje samo jedan primjerak,
·          knjige pristigle međuknjižničnom posudbom,
·          sva građa koja se čuva u trezoru i zbirkama posebne vrste,
·          fakultetski i ostali visokoškolski udžbenici hrvatskih sveučilišta,
·          sve knjige tiskane prije 1945 godine,
·          posebno vrijedne ili tražene knjige čijih primjeraka nema dovoljno u fondu,
·          sve knjige oznake formata - I (rimski jedan),
·          građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, atlasi i sl.),
·          periodične publikacije (novine, časopisi, zbornici, itd.),
·          magistarske radnje i doktorske disertacije,
·          posebni otisci,
·          elektroničke publikacije na disketama, CD ROM-u i DVD-u,
·          mikrooblici (mikrofiševi i mikrofilmovi),
·          zemljopisne karte,
·          oštećena knjižna građa.
2. U iznimnim slučajevima, ako za to postoje opravdani razlozi, Knjižnica može uz pismeno odobrenje voditeljice Knjižnice i voditeljem Odjela odobriti posudbu građe navedene u točki 1., izvan Knjižnice.
 

Rok posudbe
 
1.       Rok posudbe je do 15 dana. Za određenu građu Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.
2.       Posudba audio i video zapisa traje 3 dana, a za svaki dan kašnjenja naplaćuje se zakasnina prema važećem cjeniku Knjižnice.
3.       U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, korisnik je dužan svu zaduženu građu razdužiti.
4.       Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe ako u međuvremenu knjigu nije rezervirao drugi korisnik.
5.       Produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe. Produženje roka može se zatražiti osobno, telefonom ili pismeno. Ukoliko korisnik treba koristiti građu duže od 15 dana, dužan je knjige ponovno zadužiti.
6.       Rok posudbe se može produživati najviše dva puta.
7.       Korisnik može rezervirati svu građu koju Knjižnica posuđuje, osim onu koja je trenutno posuđena drugom korisniku.
 

Zakasnine za prekoračenje roka posudbe
 
1.       Korisniku koji posuđenu građu ne vrati u roku propisanom točkama 11.1.i 11.2. ovog pravilnika, Knjižnica šalje opomenu s pozivom na povrat posuđene građe u roku od sedam dana po primitku opomene. Ukoliko korisnik ne vrati građu u određenom roku, Knjižnica ima pravo naplatiti mu zakasninu od prvog dana zakašnjenja. Uz zakasninu korisnici plaćaju troškove pisanog upozorenja (opomene) o prekoračenju roka posudbe.
2.       Ako korisnik odbija platiti zakasninu i troškove opomene, ili ako građu ne vrati, Knjižnica mu oduzima pravo posudbe građe dok ne izmiri svoje obveze.
3.       Korisniku koji se ne odazove na drugu opomenu i ne vrati posuđenu građu može se oduzeti pravo posudbe. Odluku o tome donosi voditeljica Knjižnice na prijedlog voditelja Posudbenog i informacijskog odjela.
4.       U slučaju gubitka posuđene građe korisnik je dužan Knjižnici nadoknaditi ili novim primjerkom izgubljenog sveska ili kunskom protuvrijednošću.
 

Posudba građe za izložbe
 
1.       Pravne osobe mogu tražiti da im knjižnica odobri posudbu knjižnične građe za izložbe i izvan prostora knjižnice. Pravna osoba treba udovoljiti uvjetima sigurnosti i drugim propisanim uvjetima, te dogovorenom roku trajanja izložbe, što se utvrđuje ugovorom između Knjižnice i organizatora izložbe.
2.       Pravna osoba, koja organiza izložbu, dužna je najmanje 90 dana prije održavanja izložbe podnijeti pismeni zahtjev za posudbu građe za izložbu, uz obrazloženje, kako bi se na vrijeme mogli utvrditi uvjeti izlaganja ili, po potrebi, reprodukcije određene vrste građe.
3.       Posudba spomeničke građe za izložbe organizira se u skladu s Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe.
 

Korištenje građe u svrhu izdavanja pretiska i za objavljivanje na novim medijima
 
1.       Nakladnik se kao pravna osoba, treba obratiti voditeljici Knjižnice pismenim zahtjevom za korištenje građe radi izdavanja ili pretiska.
2.       Knjižnica ima pravo tražiti naknadu radi korištenje građe koja će biti izdana ili će se napraviti njezin pretisak. Iznos naknade utvrđuje se cjenikom Knjižnice.
3.       Nakladnik je dužan svoje pravo objavljivanja autorskog djela regulirati izdavačkim ugovorom.
 
 
Snimanje građe u prostoru Knjižnice za potrebe televizije
 
1.       Knjižnica omogućuje televizijsko snimanje knjižnične građe u svom prostoru.
2.       Sadržaj, termin i mjesto snimanja pismeno se dogovara s voditeljicom Knjižnice.
3.       Usluge televizijskog snimanja građe naručuju se narudžbenicom s pečatom ustanove, a naplaćuju se prema važećem cjeniku.
4.       Pri snimanju spomeničke građe primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnik o načinu korištenja knjižnične građe koja ima svojstvo spomenika kulture.