Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Projekt „Proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao korisnika, s projektnim partnerom Studentskim centrom Pula, provodi od 9. svibnja 2016. godine. Projekt završava 31. ožujka 2022. godine.

Financiran je bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa  “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, poziva „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“,

Opći je cilj  poziva doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, dok je specifični cilj povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

Realizacijom ovog projekta, studentima Sveučilišta Jurja Dobrile unaprijeđeni su  uvjeti studiranja i studentskog života u Puli te im je tako olakšano podmirenje troškova studija, dnevne prehrane i troškova stanovanja i to prvenstveno onima kojima je to najpotrebnije - studentima slabijeg socioekonomskog statusa i studentima s invaliditetom.

Dana 12. prosinca 2016. g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa MRRFEU i SAFU u ukupnom iznosu odobrenih bespovratnih sredstava 58.403.812,50 kn, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske dodatno je osiguralo nacionalno sufinanciranje u visini 16.958.934,10 kn.

Tim je sredstvima na lokaciji nekadašnje kotlovnice izgrađen današnji Paviljon „2“ bruto površine 5.682,35 m2,  smještajnog kapaciteta od 194 ležaja u 97 smještajnih jedinica. Od ukupnog broja soba, njih četiri su prilagođene osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, a u objektu su osigurani i pomoćni sadržaji namijenjeni dnevnom boravku, učenju i prehrani. Nekadašnja praonica rublja Opće bolnice Pula prenamijenijena je u Paviljon „3“ bruto površine 1.466,66 m2 s kapacitetom od 54 ležaja u 27 smještajnih jedinica s učionicama, čajnom kuhinjom i spremištem.

Ukupno, time su kapaciteti Paviljona “1” prošireni za 248 novih ležaja u suvremeno opremljenim Paviljonima “2” i “3”, od čega je 176 ležajeva namijenjeno studentima slabijeg imovinskog statusa, 4 ležaja studentima s invaliditetom te 68 ležajeva za ostale studente. Novim kapacitetima omogućit će se i sudjelovanje u programima mobilnosti većem broju studenata iz inozemstva te time snažnija prepoznatljivost Sveučilišta u međunarodnim okvirima temeljena na suradnji s visokim učilištima i drugim ustanovama.

U okviru projektnih aktivnosti provedena su arheološka istraživanja, bioarheološka analiza, izrađena je sljedeća projektna i tehnička dokumentacija: 1 Idejni arhitektonski projekt, 1 Konzervatorski elaborat, 1 Projekt rušenja, 1 Geodetski projekt, 1 Geomehaničke elaborat, 1 Glavni projekt s procjenom troškova gradnje, 1 Izvedbeni projekt s troškovnicima za radove, 1 Projekt opreme i 1 Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ishodovana je Građevinska dozvola. Srušen je objekt kotlovnice, izgrađena su dva paviljona, uređen je okoliš, izvršene usluge nadzora i voditelja projekta. Gradilište se cijelo vrijeme izgradnje snimalo uslugom live stream-a. Ishodovana je pravomoćna uporabna dozvola. Objekti su opremljeni, priključeni na komunalnu infrastrukturu i plaćen je komunalni i vodni doprinos. Izrađen je 1 video material i ‘time lapse gradnje’;  1.500 naljepnica za opremu; tijekom provedbe projekta su postavljene 2 privremene informacijske ploče; nakon provedbe projekta iste su zamijenjene s 2 trajne informacijske ploče; izrađena je 1 internetska stranica projekta i 1.000 brošura. Provedeno je 5 postupaka javne nabave te je do sada podnijeto i odobreno 28 Zahtjeva za nadoknadom sredstava i zaključeno je tri aneksa Osnovnom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Organizirane su dvije konferencije.

Projekt je provođen uz poštivanje Zakona o suzbijanju diskriminacije, stavljanjem svih dionika u jednak položaj, kako s aspekta projektnog tima, tako i spram studentica i studenata koji će koristiti kapacitete novih objekata. Prilagodbom infrastrukture i opreme u potpunosti je poštivan Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Također, projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša ugradnjom energetski učinkovitih sustava grijanja i hlađenja te korištenjem obnovljivih izvora energije. Projektne aktivnosti vođene su načelima dobrog upravljanja koja se temelje na participaciji, odgovornosti, predvidljivosti i transparentnosti, u suradnji s dionicima lokalne i šire zajednice, otvoreno prema svima koji će imati koristi od novoizgrađenih objekata.

Obzirom na financijsku, institucionalnu, okolišnu i administrativnu održivost projekta, njegovi ishodi predstavljaju trajno i značajno podizanje kvalitete uvjeta studiranja i doprinos pristupačnosti  osoba iz ranjivih skupina visokom obrazovanju te poboljšanje studentskog standarda i cjelokupnog studentskog života u Puli.

Virtualno razgledavanje

Popis obavijesti