Korištenje građe u čitaonicama

1. Građa koja je smještena na policama u čitaonici može se koristiti isključivo u
čitaonicama. Nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police.
2. Za građu naručenu iz glavnog spremišta čeka se najduže 60 minuta, iz vanjskog
spremišta najduže jedan dan, dok se depozitarni fond vadi jednom tjedno, iznimno po potrebi.
3. Publikacije koje se koriste duže od jednog dana potrebno je rezervirati u Posudbenom
i informacijskom odjelu. Publikacije zadužene za rad u čitaonicama, čuvaju se na policama
određenima za to, te se nakon 15 dana korištenja vraćaju u spremišta.
4. Serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici, kalendari), kao i knjige, koje su
objavljene do 1900.g. koriste se pod nadzorom djelatnika Knjižnice.
5. Korisnik dnevno smije iz spremišta zadužiti građu na 5 - 10 zadužnica ovisno o
frekventnosti korisnika u knjižnici te slobodnoj procjeni knjižničara. U iznimnim slučajevima,
ako korisnik može dokazati opravdanost svog zahtjeva za većim brojem svezaka, podnosi
pismeni zahtjev voditelju Knjižnice.
6. Zbirke građe posebne vrste koriste se u prostoru samih zbirki, u prisutstvu djelatnika
Knjižnice.
7. Knjižnica pridržava pravo zabrane korištenja izvornika zbog lošeg stanja u kojem se
nalaze, a u cilju zaštite i očuvanja kulturnog dobra.


Posudba knjiga izvan Knjižnice

1. Korisnik naručuje knjige na propisanim obrascima koji moraju biti vlastoručno
potpisani. Na obrascu treba navesti potpunu i točnu signaturu i svezak. Prilikom predaje
obrazaca za posudbu izvan Knjižnice korisnici su dužni predočiti člansku iskaznicu.
2. Korisnici mogu istovremeno posuditi najviše 3 sveska beletristike. Stručna literatura
posuđuje se izvan Knjižnice u dogovoru s dežurnim knjižničarom
3. Ako korisnik ne podigne naručene knjige u roku od 3 dana one će biti vraćene na
spremište.
5. Korisnici ne mogu posuđivati građu za druge osobe ili pod tuđim imenom. Iznimno,
kod opravdanog razloga (npr. zbog bolesti korisnika) građu može posuditi druga osoba, uz
dogovor s dežurnim knjižničarem te uz predočenje članske i osobne iskaznice.
6. Knjižničnu građu mogu izdavati samo ovlašteni djelatnici Knjižnice. Građa koja nije
inventarizirana i katalogizirana ne daje se na korištenje.
7. Korisnici ne smiju iznositi građu iz Knjižnice bez evidentiranja posudbe.


Ograničenje posudbe izvan Knjižnice
1. Izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeće:
 
• građa pristigla putem obveznog primjerka ako knjižnica osim obveznog primjerka
nema bar još jedan primjerak,
• građa iz Zavičajne zbirke Histrica ako Knjižnica posjeduje samo jedan primjerak,
• sve knjige hrvatskih autora, na hrvatskom jeziku, o Hrvatima i o Hrvatskoj izdane u
inozemstvu, ako Knjižnica posjeduje samo jedan primjerak,
• knjige pristigle međuknjižničnom posudbom,
• sva građa koja se čuva u trezoru i zbirkama posebne vrste,
• sve knjige tiskane prije 1945 godine,
• posebno vrijedne ili tražene knjige čijih primjeraka nema dovoljno u fondu,
• sve knjige oznake formata - I (rimski jedan),
• građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije,
atlasi i sl.),
• periodične publikacije (novine, časopisi, zbornici, itd.),
• završni/ diplomski radovi, magistarske radnje i doktorske disertacije,
• posebni otisci,
• elektroničke publikacije na disketama, CD ROM-u i DVD-u
• mikrooblici (mikrofiševi i mikrofilmovi),
• zemljopisne karte,
• oštećena knjižna građa.
2. U iznimnim slučajevima, ako za to postoje opravdani razlozi, Knjižnica može uz pismeno
odobrenje voditelja Knjižnice ili voditelja Posudbenog i informacijskog odjela odobriti
posudbu građe navedene u točki 1. izvan Knjižnice.

Rok posudbe
1. Rok posudbe je do 15 dana. Za određenu građu Knjižnica može odrediti i kraći rok
posudbe.
2. U posebnim slučajevima (znanstveni projekti i sl. ) ako za to postoje opravdani
razlozi, dužina roka posudbe dogovara se s voditeljem Knjižnice ili voditeljem
Posudbenog i informacijskog odjela, a u ograncima s knjižničarem ogranka.
3. Posudba audio i video zapisa traje 3 dana, a za svaki dan kašnjenja naplaćuje se
zakasnina prema važećem cjeniku Knjižnice.
4. U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, korisnik je dužan svu zaduženu građu
razdužiti.
5. Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe ako u međuvremenu knjigu nije
rezervirao drugi korisnik.
6. Produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe. Produženje roka može se
zatražiti osobno, telefonom ili pismeno.
7. Rok posudbe se može produživati najviše dva puta.
8. Korisnik može rezervirati svu građu koju Knjižnica posuđuje.
 

Zakasnine za prekoračenje roka posudbe
1. Korisniku koji posuđenu građu ne vrati u roku propisanom u čl. 35. ovog Pravilnika,
Knjižnica naplaćuje zakasninu određenu cjenikom te troškove opomene.
2. Ako korisnik odbija platiti zakasninu i troškove opomene, ili ako građu ne vrati,
Knjižnica mu oduzima pravo posudbe građe dok ne podmiri svoje obveze.
3. U slučaju gubitka posuđene građe korisnik je dužan Knjižnici nadoknaditi ili novim
primjerkom izgubljenog izdanja ili kunskom protuvrijednošću.

Posudba građe za izložbe
Pravne osobe mogu tražiti da im Knjižnica odobri posudbu knjižnične građe za izložbe i izvan
prostora Knjižnice. Pravna osoba treba udovoljiti uvjetima sigurnosti i drugim propisanim
uvjetima, te dogovorenom roku trajanja izložbe, što se utvrđuje ugovorom između Sveučilišta
i organizatora izložbe.
Pravna osoba, koja organizira izložbu, dužna je najmanje 90 dana prije održavanja izložbe
podnijeti pismeni zahtjev za posudbu građe za izložbu, uz obrazloženje, kako bi se na vrijeme
mogli utvrditi uvjeti izlaganja ili, po potrebi, reprodukcije određene vrste građe.
Posudba spomeničke građe za izložbe organizira se u skladu s Pravilnikom o zaštiti knjižnične
građe (NN 52/05).
 
Korištenje građe u svrhu izdavanja pretiska i za objavljivanje na novim medijima
Nakladnik se kao pravna osoba treba obratiti voditelju Knjižnice pismenim zahtjevom za
korištenje građe radi izdavanja ili pretiska.
Knjižnica ima pravo tražiti naknadu radi korištenje građe koja će biti izdana ili će se napraviti
njezin pretisak. Iznos naknade utvrđuje se cjenikom Knjižnice.
Nakladnik je dužan svoje pravo objavljivanja autorskog djela regulirati izdavačkim
ugovorom.
 
Snimanje građe u prostoru Knjižnice za potrebe televizije
Knjižnica omogućuje televizijsko snimanje knjižnične građe u svom prostoru.
Sadržaj, termin i mjesto snimanja pismeno se dogovara s voditeljem Knjižnice.
Usluge televizijskog snimanja građe naručuju se narudžbenicom s pečatom ustanove, a
naplaćuju se prema važećem cjeniku.
 
Pri snimanju spomeničke građe primjenjuju propisi koji reguliraju zaštitu autorskih prava i
srodnih prava, knjižnične građe te kulturnih dobara.