Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Korištenje građe u čitaonicama

 

(1) Građa koja je smještena na policama u čitaonici može se koristiti isključivo u čitaonicama. Nakon korištenja, građu treba ostaviti na stolu, a ne vraćati je na police.

(2) Za građu naručenu iz glavnog spremišta čeka se najduže 60 minuta, iz vanjskog spremišta najduže jedan dan, dok se depozitarni fond vadi jednom tjedno, iznimno po potrebi.

(3) Publikacije koje se koriste duže od jednog dana potrebno je rezervirati u Posudbenom i informacijskom odjeljku. Publikacije zadužene za rad u čitaonicama, čuvaju se na policama određenima za to, te se nakon 15 dana korištenja vraćaju u spremišta.

(4) Serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici, kalendari), kao i  knjige koje su objavljene do 1900. god. koriste se pod nadzorom djelatnika Knjižnice.

(5) Korisnik dnevno smije iz spremišta zadužiti građu na 5 do 10 zadužnica, ovisno o frekventnosti korisnika u Knjižnici te o slobodnoj procjeni knjižničara. U iznimnim slučajevima, ako korisnik može dokazati opravdanost svog zahtjeva za većim brojem svezaka, podnosi pismeni zahtjev voditelju Knjižnice.

(6) Zbirke građe posebne vrste koriste se u prostoru Knjižnice uz nadzor djelatnika.

(7) Knjižnica pridržava pravo zabrane korištenja izvornika zbog lošeg stanja u kojem se nalaze, a u cilju zaštite i očuvanja kulturnog dobra.

 Posudba knjiga izvan Knjižnice

 

 (1) Korisnik naručuje knjige e-poštom ili na zadužnicama koje moraju biti vlastoručno potpisane. Na zadužnici treba navesti potpunu i točnu signaturu i svezak.

(2) Korisnici mogu istovremeno posuditi najviše 3 knjige. Stručna literatura posuđuje se izvan Knjižnice u dogovoru s dežurnim knjižničarom.

(3) Ako korisnik ne podigne naručene knjige u roku od 3 dana one će biti vraćene na spremište.

(4) Korisnici ne mogu posuđivati građu za druge osobe ili pod tuđim imenom. Iznimno, ako postoji opravdani razlog (npr. zbog bolesti korisnika) građu može posuditi druga osoba, uz

dogovor s dežurnim knjižničarem te uz predočenje članske ili osobne iskaznice.

(5) Knjižničnu građu mogu izdavati samo ovlašteni djelatnici Knjižnice. Građa koja nije inventarizirana i katalogizirana ne daje se na korištenje.

(6) Korisnici ne smiju iznositi građu iz Knjižnice bez evidentiranja posudbe.

 

 

 

 

 

 

 

Ograničenje posudbe izvan Knjižnice

 

 (1) Izvan Knjižnice ne posuđuje se sljedeće:

 • Građa pristigla putem obveznog primjerka ako Knjižnica osim obveznog primjerka nema bar još jedan primjerak,
 • građa iz Zavičajne zbirke Histrica ako Knjižnica posjeduje samo jedan primjerak,
 • sve knjige hrvatskih autora, na hrvatskom jeziku, o Hrvatima i o Hrvatskoj izdane u inozemstvu, ako Knjižnica posjeduje samo jedan primjerak,
 • knjige pristigle međuknjižničnom posudbom,
 • sva građa koja se čuva u trezoru i zbirkama posebne vrste, 
 • sve knjige tiskane prije 1945. godine,
 • posebno vrijedne ili tražene knjige čijih primjeraka nema dovoljno u fondu,
 • sve knjige oznake formata - I (rimski jedan),
 • građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, atlasi i sl.),
 • periodične publikacije (novine, časopisi, zbornici, itd.),
 • završni, diplomski radovi/koncerti, specijalističke i magistarske radnje te doktorske disertacije,
 • posebni otisci,
 • elektroničke publikacije na disketama, CD ROM-u i DVD-u,
 • mikrooblici (mikrofiševi i mikrofilmovi),
 • zemljopisne karte,
 • oštećena knjižna građa.

(2) U iznimnim slučajevima, ako za to postoje opravdani razlozi, Knjižnica može uz pismeno odobrenje voditelja Knjižnice ili voditelja Posudbenog i informacijskog odjeljka odobriti posudbu građe navedene u točki 1. izvan Knjižnice.

Rok posudbe

 

 (1) Rok posudbe je 15 dana. Za određenu građu Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.

(2) U posebnim slučajevima (znanstveni projekti i sl.) ako za to postoje opravdani razlozi, dužina roka posudbe dogovara se s voditeljem Knjižnice ili voditeljem Posudbenog i informacijskog odjeljka, a u ograncima s knjižničarem ogranka.

(3) Posudba audiozapisa i videozapisa traje 3 dana.

(4) U slučaju prestanka članstva u Knjižnici, korisnik je dužan svu zaduženu građu razdužiti.

(5) Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe ako u međuvremenu knjigu nije rezervirao drugi korisnik.

(6) Produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe. Produženje roka može se zatražiti osobno, telefonom ili e-poštom.

(7) Rok posudbe se može produžavati najviše dva puta.

(8) Korisnik može rezervirati svu građu koju Knjižnica posuđuje.

 

 

 

 

 

 Zakasnina za prekoračenje roka posudbe

 

 (1) Korisniku koji posuđenu građu ne vrati u roku propisanom u čl. 31. ovog Pravilnika, Knjižnica naplaćuje zakasninu određenu cjenikom te troškove opomene. 

(2) Ako korisnik odbija platiti zakasninu i troškove opomene, ili ako građu ne vrati, Knjižnica mu oduzima pravo posudbe građe dok ne podmiri svoje obveze.

(3) U slučaju gubitka posuđene građe korisnik je dužan Knjižnici nadoknaditi štetu ili novim primjerkom izgubljenog izdanja ili novčanom protuvrijednošću.

Posudba građe za izložbe

 (1) Pravne osobe mogu tražiti da im Knjižnica odobri posudbu knjižnične građe za izložbe i izvan prostora Knjižnice. Pravna osoba treba udovoljiti uvjetima sigurnosti i drugim propisanim uvjetima, te dogovorenom roku trajanja izložbe, što se utvrđuje ugovorom između Sveučilišta odnosno Knjižnice i organizatora izložbe.

(2) Pravna osoba, koja organizira izložbu, dužna je najmanje 90 dana prije održavanja izložbe podnijeti pismeni zahtjev za posudbu građe za izložbu, uz obrazloženje, kako bi se na vrijeme mogli utvrditi uvjeti izlaganja ili, po potrebi, reprodukcije određene vrste građe.

(3) Posudba spomeničke građe za izložbe organizira se u skladu s važećim Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe.  

 

 

 

Korištenje građe u svrhu izdavanja pretiska i za objavljivanje na novim medijima

(1) Nakladnik se kao pravna osoba treba obratiti voditelju Knjižnice pismenim zahtjevom za korištenje građe radi izdavanja ili pretiska.

(2) Knjižnica ima pravo tražiti naknadu radi korištenja građe koja će biti izdana ili će se napraviti njezin pretisak. Iznos naknade utvrđuje se cjenikom Knjižnice.

(3) Nakladnik je dužan svoje pravo objavljivanja autorskog djela regulirati izdavačkim ugovorom.

 

 

 Snimanje građe u prostoru Knjižnice za potrebe televizije

 

 

(1) Knjižnica uz odobrenje Sveučilišta može omogućiti televizijsko snimanje knjižnične građe u svom prostoru. Sadržaj, termin i mjesto snimanja pismeno se dogovara s voditeljem Knjižnice.

(2) Pri snimanju spomeničke građe primjenjuju propisi koji reguliraju zaštitu autorskih prava i srodnih prava, knjižnične građe te kulturnih dobara.