Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zavičajna zbirka "Histrica" sadrži djela o Istri, djela autora iz Istre i djela koja su do g. 1945. objavljena u Istri. Početni dio fonda zbirke nastao je izdvajanjem iz fonda Biblioteca Provinciale dell'Istria 1950-ih godina.

Zbirka sadrži oko 15.000 svezaka monografija, oko 2.200 svezaka časopisa i 384 naslova novina. Oko 80 % fonda čine publikacije s područja duhovnih znanosti, posebno povijesna građa (oko 35 % fonda).

Publikacije objavljene do g. 1945. pretežito su na talijanskom jeziku (budući da je Istra od 1918. do 1943. godine bila u sastavu Kraljevine Italije), a manjim dijelom na hrvatskom i na njemačkom jeziku, dok je većina knjižnične građe koja je objavljena nakon g. 1947. (kada je Istra priključena Hrvatskoj) na hrvatskom jeziku. Iz 16. stoljeća je oko 100 naslova knjiga.

Između ovih ističemo 27 naslova (u 34 sveska) tzv. Flacijana - djela Matije Vlačića Ilirika (Mathias Flacius Illyricus, 1520.-1575.), rođenog u Labinu, koji je u Njemačkoj djelovao kao reformator (npr. Clavis Scripturae sacrae, Basel 1580.-1581.).

Građa iz zbirke može se koristiti u čitaonici.